DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH MỤC

Thông tin cổ đông »  Thông tin cổ đông

  Nghị quyết chuyển nhượng vốn tại công ty con

  Thông báo chốt danh sách mời tham dự ĐHĐCĐ 2017 và chi trả cổ tức 2016

  Thông báo thay đổi số lượng cồ phiếu phát hành

Báo cáo kết quả phá hành cồ phiếu 

 Công văn giải trình lợi nhuân hợp nhất tăng quý 4 năm 2016

 Công văn giải trình lợi nhuân công ty ṃẹ tăng quý 4 năm 2016

 Công văn giải trình lợi nhuân tăng quý 3 năm 2016

Công văn gia hạn công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung

Thông báo chấp thuận giao dịch cổ phiếu bổ sung

Tình hình quản trị công ty năm 2015

Thông báo về thực hiện quyền chi trả cổ tức và tổ chức đại hội cổ đông năm 2016

Quyết định giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2015 và việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2016

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu

Thông báo đăng ký lưu ký chứng khoán và mở TK giao dịch VGG

Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả trái tức

Thông báo đăng ký lưu ký chứng khoán 2015

Phiếu thông tin cổ đông

 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng  năm 2015

 Báo cáo quản trị công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng  năm 2013

 Thông báo về việc chi trả cổ tức 2013

 Mẫu thông tin nhận cổ tức bằng chuyển khoản

 Báo cáo tình hình hoạt động công ty

 Quyết định số 260/QĐ- HĐQT   ( Kèm theo      Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi)

 Giấy đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi

 Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi

 Giấy đề nghị  chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

 Giấy đề nghị Hủy lệnh mua trái phiếu chuyển đổi

 Giấy ủy quyền

 Thông báo phát hành trái phiếu

 Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi

 
Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft