DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH MỤC

Thông tin cổ đông »  Tình hình tài chính

 

Báo cáo tài chính năm 2017

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017

Giải trình lợi nhuận của công ty mẹ quý 3 năm 2017

Giải trình lợi nhuận hợp nhất quý 3 năm 2017

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

 Báo cáo tài chính  riêng giữa niên độ đã được soát xét

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017

Giải trình lợi nhuận của công ty mẹ quý 2 năm 2017 tăng

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017

Công bố đơn vị kiểm toán năm 2017

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

 

Giải trình lợi nhuận tăng năm 2016 hợp nhất

Giải trình lợi nhuận tăng năm 2016 công ty mẹ

  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

 Báo cáo tài chính công ty mẹ  năm 2016

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016

Giải trình lợi nhuận tăng 10%

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016

 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xet

 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016

Công văn gia hạn công bố thông tin

 

Báo cáo tài chính năm 2015

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015

 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2015

 Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2015

____________________________________

 

Báo cáo tài chính năm 2014

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014

 

 


 

 

 

 Báo cáo tài chính năm 2013

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

 

 

 

 


 Báo cáo tài chính năm 2012 

 Ý kiến Kiểm toán công ty mẹ năm 2012

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012

 Ý kiến Kiểm toán hợp nhất năm 2012

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

 


 Báo cáo tài chính năm 2011

 Ý kiến Kiểm toán công ty mẹ năm 2011

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011

 Ý kiến Kiểm toán hợp nhất năm 2011

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011


Báo cáo tài chính năm 2010

 Ý kiến Kiểm toán công ty mẹ năm 2010

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010

 Ý kiến Kiểm toán hợp nhất năm 2010

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010


Báo cáo tài chính năm 2009

 Báo cáoÝ kiến Kiểm toán công ty mẹ năm 2009

 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009

 Ý kiến Kiểm toán hợp nhất năm 2009

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft