Giới thiệu »  Định hướng phát triển

Định hướng phát triển năm 2007-2010

  • Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
  • Giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam
  • Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch vụ, kinh doanh tổng hợp.
  • Nâng cao năng lực quản lý toàn diện, đầu tư các nguồn lực, đặc biệt là đầu tư cho con người và môi trường làm việc.
  • Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế.
  • Xây dựng nền tài chính lành mạnh.
  • Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ người lao động

Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft